Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime

Njoftim Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Ditën e Marte, 26 prill 2022 ora 14:00 në Sallën e Këshillit Bashkiak Kavajë do të zhvillohet mbledhja e radhës me rend dite si më poshtë:

1. Projekt-Vendim “Për dhënien e bllok ndihmës ekonomike deri në 6% për familjet në nevojë për muajin Mars 2022.

2. Projekt-Vendim “ Për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi i bllok-ndihmës ekonomike deri në 6%, nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kavajë për muajin Mars 2022.

3. Projekt-Vendim “Për pagesën e plotë të qirasë sipas vlerës së tregut për familjet që janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26.11.2019.

4. Projekt-Vendim “Për pranimin e personave në nevojë në institucionin Shtëpia e të Moshuarve “Sefer Dërvishi”, Kavajë.

5. Projekt-Vendim “ Për dhënien e ndihmës financiare z. Selim Halilaga për dëmet e shkaktuara në banesën e tij”.6. Projekt-Vendim “ Për miratimin me qera të tokës bujqësore për pasurinë nr.21.

6, lloj i pasurisë pemtore, me sip.68800m2, me indeks harte KJ-34-100-(132-B).ZK 1415, pasuri në administrim të Bashkisë Kavajë, e regjistruar në ASHK-në Kavajë.

7. Projekt-Vendim “ Për miratimin e dhënies me qera të tokës bujqësore për pasurinë nr.469/12, lloji pasurisë arë,me sip.44381m2, me indeks harte KJ-34-100-(66-B).ZK 3600, Njësia Administrative Golem, pasuri në administrim të Bashkisë Kavajë, e regjistruar në ASHK-në Kavajë.

8. Projekt-vendim “Për dhënien e titullit Mirënjohje e qytetit znj. Xhuljeta Tengu, me motivacionin: “ Për kontribut në vlera në artet figurative e në poezi duke pasqyruar talent në konkurset e manifestimet e artit në shkallë qyteti dhe jo vetëm.

9. Projekt-vendim “Për dhënien e titullit Mirënjohje e qytetit z. Musa Kabashi me motivacionin: “ Për vlerësim të kontributit për instalimin e centralit elektrik dhe furnizimin me rrymë elektrike të Kavajës në vitin 1931, të vetëmohimit, të ruajtjes së tij në mbarim të luftës së dytë botërore, për vitet me kontributet e vyera të punës e jetës në qytetin tonë duke i patur për herë në zemër Kavajën dhe Kavajasit”.

Njoftim Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Ditën e Mërkurë, 23 mars ora 16:00 në Sallën e Këshillit Bashkiak Kavajë do të zhvillohet mbledhja e radhës me rend dite si më poshtë:

1. Projekt-vendim për dhënien e bllok ndihmës ekonomike deri në 6% për familjet në nevojë për muajin Shkurt 2022.

2. Projekt-vendim për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi i bllok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kavajë për muajin Shkurt 2022.

3. Projekt-vendim për pagesën e plotë të qerasë sipas vlerës së tregut për familjet që janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26.11.2019.

4. Projekt-vendim për shprehjen e pëlqimit, miratimin e programit të punës për parandalimin dhe masat që duhen marrë për mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave nga zjarri për vitin 2022.

5. Projekt-vendim për shprehjen e pëlqimit për zgjatjen e afatit të qirasë të pasurisë nr. 1354, lloji i pasurisë “pyll” me sipërfaqe 4000m2, ndodhur në ZK. 3101 Qerret për një afat 10 vjet.

6. Projekt-vendim për një ndryshim në paketën fiskale të vitit 2022 miratuar me VKB- në nr.95 datë 25.11.2021.

7. Projekt-vendim për miratimin e tavaneve buxhetore 2023-2025.

8. Projekt-vendim për disa ndryshime në VKB-në nr.64 datë 11.06.2020; VKB-në nr.54 datë 30.06.2021 për miratimin e listës së subjekteve të cilët përfitojnë nga grantet e rindërtimit si rezultat i fatkeqsisë natyrore të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019.

Njoftim Mbedhje e Këshillit Bashkiak

Ditën e Martë, 22 shkurt ora 14:00 në Sallën e Këshillit Bashkiak Kavajë do të zhvillohet mbledhja e radhës me rend dite si më poshtë:

1. Projekt-vendim për dhënien e bllok ndihmës ekonomike deri në 6% për familjet në nevojë për muajin Janar 2022.

2. Projekt-vendim për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi i bllok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kavajë për muajin Janar 2022.

3. Projekt-vendim për miratimin e projekt buxhetit afat-mesëm 2023-2025 për të ardhurat.

4. Projekt-vendim për disa ndryshime në paketën fiskale të vitit 2022 miratuar me VKB nr. 95 datë 25.11.2021.

5. Projekt-vendim për një ndryshim në nivelin maksimal të pagës në pozicionin Kryeinspektor në IMTV.

6. Projekt-vendim për një ndryshim në vendimin nr.109 datë 23.12.2021 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2022-2024 dhe buxhetin e Bashkisë Kavajë për vitin 2022.

7. Projekt-vendim për monitorimin dhe zbatimin e buxhetit të vitit 2021.

8. Projekt-vendim për miratimin e dhënies me qera të sipërfaqes prej 11800m2 të pasurisë nr.74 lloji i pasurisë PF(pa frut), pronë e Bashkisë Kavajë, e regjistruar pranë ASHK-së Kavajë me indeks harte kadastrale K-34-100-(99b), ZK 1397 me vendodhje në fshatin Çetë.

Njoftim Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Ditën e enjte datë 23.12.2021 ora 14:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite si më poshtë:

1. Projekt-vendim “Për miratimin e programit të punës të Këshillit të Bashkisë Kavajë, për periudhën janar-dhjetor 2022”.

2. Projekt-vendim “Për pranimin e personave në nevojë në institucionin Shtëpia e të Moshuarve “Sefer Dërvishi” Kavajë.

3. Projekt-vendim “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2022-2024 dhe buxhetin për vitin 2022”.

Njoftim Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Njoftim për mbledhje të Këshillit Bashkiak Kavajë, e Enjte, datë 25.11.2021 në orën 13:00, me rend dite si më poshtë:

1. Projekt-Vendim “Për dhënien e bllok ndihmës ekonomike deri në 6% për familjet në nevojë për muajin Tetor 2021”.

2. Projekt-Vendim “Për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi i bllok-ndihmës ekonomike deri në 6%, nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kavajë për muajin Tetor 2021”.

3. Projekt-Vendim “Për pagesën e plotë të qirasë sipas vlerës së tregut për familjet që janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26.11.2019”.

4. Projekt-Vendim “Për pranimin e personave në nevojë në institucionin Shtëpia e të Moshuarve “Sefer Dërvishi”, Kavajë.

5. Projekt-Vendim “Për dhënien e titullit qytetar nderi z. Muharrem Shqarri”.

6. Projekt-Vendim “Për miratimin e paketës fiskale 2022”.

7. Projekt-Vendim “ Për miratimin me qera të tokës bujqësore për pasurinë nr.220, lëoj i pasurisë ullishte, me sip.15354m2, me indeks harte KJ-34-100-(50-C).ZK 2291, pasuri në administrim të Bashkisë Kavajë, e regjistruar në ASHK-në Kavajë”.

8. Projekt-Vendim “ Për miratimin e dhënies me qera të tokës bujqësore për pasurinë nr.137, vol. 2, fq.28, e llojit vreshtë me sip.34200m2, e ndodhur në ZK.2071 Kanaparaj, Njësia Administrative Golem, pasuri në administrim të Bashkisë Kavajë, e regjistruar në ASHK-në Kavajë”.